Muzykoterapia indywidualna

MUZYKOTERAPIA INDYWIDUALNA

W muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od stanu zdrowia, wieku, posiadanych umiejętności muzycznych, rodzaju zaburzeń. Stosowana może być:

 • u osób z zaburzeniami rozwojowymi, fizycznymi, emocjonalnymi, psychicznymi,
 • niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu,
 • u dzieci nieprzystosowanych społecznie, z trudnościami adaptacyjnymi
 • z zaburzeniami sprzężonymi,
 • z trudnościami w nauce czytania, pisania,
 • u dzieci nadpobudliwych,
 • w zaburzeniach zachowania i emocji (również jako w terapii uzależnień)
 • z zaburzeniami sensorycznymi

Struktura działań indywidualnego procesu terapeutycznego:

Muzykoterapia jako forma terapii ma strukturę oddziaływań. Tworząc program terapii dla danej jednostki (dostosowując się do jej potrzeb, innych celów, w nawiązaniu do innych specjalistów) układamy plan pracy terapeutycznej, który oparty jest na ważnych punktach:

 • zyskanie wiedzy o uczestniku terapii, o jego mocnych stronach, osobowości, zainteresowaniach oraz w drugiej kolejności o trudnościach czy problemach
 • zdefiniowanie podstawowych zdrowotnych i edukacyjnych potrzeb uczestnika z punktu widzenia terapeuty, dziecka oraz rodzica;
 • przeprowadzenie oceny tych potrzeb oraz próba oceny muzykoterapii jako sposobu ich realizacji;
 • zdefiniowanie celów i głównego kierunku terapii, opartych na wcześniej omawianych potrzebach;
 • odpowiedni wybór metod i technik, które przypuszczalnie będą pomocne w ułatwieniu procesu terapeutycznego;
 • wybór sposobu opisywania, mierzenia, badania i nagrywania osiągniętych efektów;
 • zastosowanie odpowiednich narzędzi, które pozwolą na ocenę skuteczności stosowanych metod.

Zapraszamy na pierwszą konsultację, trwającą 1 godzinę, w cenie 150zł wraz z wprowadzeniem do działań muzykoterapeutycznych.

Koszt zajęć: 120 zł za zajęcia 45 minut